.RU

Порівняльно-правовий аналіз законодавства в галузі правового забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст

Законодавство України в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України, як система відповідних правових норм, є одним із основних елементів механізму організаційно-правового забезпечення екологічної безпеки у досліджуваній галузі* .

На сьогоднішній день чинне законодавство України в сфері забезпечення екологічної безпеки і, зокрема, екологічної безпеки у плануванні і забудові міст, перебуває, на думку дисертантки, в стані формування та розвитку і характеризується тим, що регулювання відносин щодо забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України здійснюється за допомогою різних за формою та галузевою спрямованістю законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів. На наш погляд, зазначені нормативно-правові акти складають відповідну розгалужену систему, об’єднану загальною метою правового забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України.

Зазначимо, що за юридичною силою та у відповідності із суб’єктами правотворчості , які мають право приймати нормативні-правові акти, можна виділити Конституцію України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою України, закони України (у тому числі кодифіковані), постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, накази та інші нормативні акти міністерств і інших центральних органів виконавчої влади України, рішення місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, локальні акти, акти територіальних громад, норми яких спрямовані на правове регулювання забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст в нашій державі .

За способом правового регулювання можна виділити матеріальні та процесуальні нормативно-правові акти в сфері забезпечення екологічної безпеки при плануванні та забудові міст України. Нормами матеріальних актів визначається правосуб’єктність, а також юридична відповідальність суб’єктів правовідносин екологічної безпеки в досліджуваній сфері. Процесуальні акти регулюють процедуру реалізації норм матеріального права .

За галузевою спрямованістю виділяються нормативні акти, які за сферою дії належать до певної галузі права Так серед нормативно-правових актів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання суспільних відносин в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України, на наш погляд, можна виділити, зокрема, нормативно-правові акти еколого-правового спрямування, а також нормативно-правові акти містобудівного спрямування.

На думку дисертантки, найбільш повно викласти аналіз законодавства в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України можна, провівши класифікацію останнього за предметом правового регулювання . У зв’язку із зазначеним пропонуємо виділити наступні групи нормативно-правових актів України в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст:

1) нормативно-правові акти, які регулюють загальні засади забезпечення екологічної безпеки в Україні, як частини національної безпеки держави;

2) нормативно-правові акти, які регулюють відносини забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України;

3) нормативно-правові акти, якими визначається правовий статус органів державної влади та місцевого самоврядування в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України;

4) нормативно-правові акти (в тому числі кодифіковані), якими регулюються правові заходи юридичної відповідальності в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України.

Вважаємо, що до першої групи слід віднести, перш за все, Конституцію України та Конституцію Автономної Республіки Крим. Згідно із положеннями ст. 3 Конституції України безпека людини визнається найвищою соціальною цінністю в нашій державі, поряд із такими одвічними цінностями як її життя, здоров¢я, честь, гідність і недоторканість.

Забезпечення безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України, а також подолання наслідків Чорнобильської катастрофи і збереження генофонду українського народу у відповідності із ст.16 Конституції України покладається на державу і є її обов’язком. Цьому обов¢язку держави кореспондує, передбачене ст.50 Конституції України, право кожного на безпечне для життя і здоров¢я довкілля і відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Водночас, зазначеною правовою нормою Конституції України кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля та право на її поширення, а також встановлюється заборона на засекречення такої інформації. Як відомо, норми Конституції України є нормами прямої дії, а отже виступають вищими правовими гарантіями забезпечення екологічної безпеки в нашій державі.

Конституція Автономної Республіки Крим, прийнята 21 жовтня 1998 року, передбачає, що Автономна Республіка Крим розробляє і здійснює заходи і програми щодо забезпечення екологічної безпеки та екологічного балансу при використанні природних ресурсів на її території, а також комплекс заходів щодо оздоровлення навколишнього природного середовища, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Що стосується нормативно-правових актів України, які визначають загальні положення, вимоги та гарантії забезпечення екологічної безпеки, в тому числі, у плануванні та забудові міст, то до них, на нашу думку, можна віднести Закони України „Про основи національної безпеки” від 19 червня 2003 року , „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року з наступними змінами та доповненнями , „Про екологічну експертизу” від 9 лютого 1995 року (остання редакція віз 3 січня 2003 року) .

Закон України „Про основи національної безпеки” серед пріоритетів національних інтересів України, що потребують захисту з боку держави визначає забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів (ст.6).

Важливою з позицій досліджуваної дисертанткою проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України норма, закріплена в ст.7 Закону, яка проголошує, що на сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами національній безпеці в Україні в екологічній сфері є, зокрема, значне антропогенне порушення і техногенна перевантаженість території України, зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів. Відповідно до зазначеного Закону України з урахуванням геополітичної і внутрішньої обстановки в Україні діяльність усіх державних органів має бути зосереджена на прогнозуванні, своєчасному виявленні, попередженні і нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці та, зокрема на забезпеченні особистої безпеки, конституційних прав і свобод людини і громадянина (в т.ч. екологічної безпеки та права на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище - Н.І.), радикальному поліпшенні екологічної ситуації. З метою ефективного здійснення державної політики з питань національної безпеки України в екологічній сфері вказаний Закон визначає серед основних напрямів такої політики, зокрема, стабілізацію та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-Придніпровського регіону (ст.8).

Найповніше питання забезпечення екологічної безпеки, на думку дисертантки, відображені в Законі України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року, який на сьогоднішній день є базовим (рамковим) законом у системі екологічного законодавства. Основоположним, на думку дисертантки, в контексті досліджуваної в роботі теми є закріплення в ст.3 вказаного Закону принципу пріоритетності вимог екологічної безпеки, обов¢язковості додержання екологічних стандартів, нормативів і лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої (в тому числі і містобудівної) діяльності. Крім того, Закон закріпив принципи гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я, обов’язковості проведення екологічної експертизи тощо.

Важливим здобутком зазначеного закону слід визнати ті норми, які вперше в історії еколого-правового регулювання закріпили пакет екологічних прав громадян, серед яких і право на екологічну безпеку та, зокрема, право на безпечне для життя і здоров¢я навколишнє природне середовище (ст.9). Важливою гарантією реалізації цього права є норма, яка закріплює положення про те, що діяльність, яка перешкоджає здійсненню права громадян на безпечне навколишнє природне середовище, підлягає припиненню в порядку, встановленому цим законом та іншими законодавчими актами України.

Важливо, на наш погляд, зазначити, що Закон чітко регламентує одне з основних завдань державної екологічної експертизи - визначення екологічної безпеки господарської та іншої діяльності, яка може нині або в майбутньому прямо або опосередковано негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища (ст.28). Серед об¢єктів, які підлягають екологічній експертизі, ст.27 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, зокрема, визначає проекти генеральних планів населених пунктів, схем районної планіровки та іншу передпланову і передпроектну документацію, техніко-економічні обґрунтування і розрахунки, проекти на будівництво і реконструкцію підприємств та інших об¢єктів, що можуть негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища, незалежно від форм власності та підпорядкування.

Центральне місце у вищезазначеному Законі посідають норми, що регламентують систему заходів щодо забезпечення екологічної безпеки в Україні (ст.50-59). Екологічна безпека гарантується громадянам України здійсненням широкого комплексу взаємопов¢язаних політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів (ст.50).


posobie-dlya-podgotovki-k-gosudarstvennomu-ekzamenu-po-kursu-doshkolnaya-pedagogika-smolensk.html
posobie-dlya-podgotovki-shkolnoj-programmi-posobie-dlya-podgotovki-shkolnoj-programmi-oglavlenie-k-knige-s-s.html
posobie-dlya-prepodavatelej-russkogo-yazika-vedushih-zanyatiya-s-inostrannimi-studentami-obuchayushimisya-po-napravleniyu-informacionnie-tehnologii.html
posobie-dlya-rabotnikov-po-advokacii-i-socialnoj-spravedlivosti-technical-idea-iman-mandour-nader-tadros-artistic-idea-golo-stranica-12.html
posobie-dlya-rieltora-v-v-tkachenko-v-a-zimin-s-v-tkachenko-stranica-42.html
posobie-dlya-rossijskih-zemlevladelcev-rukovoditel-avtorskogo-kollektiva-i-otvetstvennij-stranica-5.html
 • nauka.bystrickaya.ru/vipusknoj-bal-uroki-nachinayutsya-146.html
 • college.bystrickaya.ru/1-poryadkovij-nomer-konsolidirovannoj-uslugi-v-reestre.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/fizicheskaya-kultura-i-sport-reshenie-soveta-grachevskogo-municipalnogo-rajona-stavropolskogo-kraya.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/realizaciya-idej-pravovogo-gosudarstva-v-zakonodatelstve-sovremennih-gosudarstv-kurs-lekcij-minsk-2004-udk-34-01076-6.html
 • bukva.bystrickaya.ru/transportnaya-logistika-9.html
 • tests.bystrickaya.ru/literatura-dlya-podgotovki-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-territorialnaya-organizaciya-naseleniya.html
 • holiday.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-kontrolnoj-raboti-vprocesse-izucheniya-disciplini-organizaciya-reklami-i-pr.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zakupki-stranica-11.html
 • uchit.bystrickaya.ru/stroenie-shlyapochnih-gribov.html
 • uchit.bystrickaya.ru/superchtenie-i-uglublenie-fotochtenie-kurs-personalnogo-obucheniya.html
 • predmet.bystrickaya.ru/socialno-politicheskie-transformacii-v-rossii.html
 • tasks.bystrickaya.ru/3-bolee-redkie-sluchai-medicinskogo-marihuana-zapretnoe-lekarstvo.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/materiali-na-osnove-elementov-glavnoj-podgruppi-5-j-gruppi-periodicheskoj-sistemi.html
 • desk.bystrickaya.ru/palatoj-respubliki-altaj-obyavlyaet-konkurs-na-zameshenie-vakantnoj-dolzhnosti-notariusa-zanimayushegosya-chastnoj-praktikoj-v-notarialnom.html
 • books.bystrickaya.ru/elektivnij-kurs-9-klass-podgotovila-uchitel-himii-ermakova-e-v.html
 • school.bystrickaya.ru/21-schaste-blagopoluchie-i-realnost-f75-glubinnoe-izmerenie-jogi-georg-fojershtejn-per-s-angl-i-a-zabelinoj.html
 • nauka.bystrickaya.ru/vibor-tehnicheskih-sredstv-obespecheniya-informacionnoj-bezopasnosti-informaciya-eto-harakteristika-vzaimodejstviya.html
 • uchit.bystrickaya.ru/teoreticheskie-voprosi-dlya-kontrolnoj-raboti-temi-referatov.html
 • occupation.bystrickaya.ru/metodika-trudovogo-obucheniya-gruppa-dnm6-z.html
 • institut.bystrickaya.ru/tematika-i-metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-kursovih-rabot-metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-samostoyatelnoj-raboti.html
 • nauka.bystrickaya.ru/veb-smenit-vivesku-byudzhet-podpisan.html
 • doklad.bystrickaya.ru/urok-na-temu-elementi-muzikalnoj-rechi.html
 • control.bystrickaya.ru/dissertaciya-na-soiskanie-uchyonoj-stepeni-stranica-8.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/upravlenie-materialnimi-potokami-na-osnove-pooperacionnogo-ucheta-logisticheskih-izderzhek.html
 • thescience.bystrickaya.ru/kakim-dolzhen-bit-nastoyashij-lider.html
 • books.bystrickaya.ru/departament-socialnoj-politiki-administracii-g-stavropolya-stranica-3.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-na-2011-2012-uchebnij-god-1-klassi-stranica-6.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zhilishno-kommunalnoe-hozyajstvo-osnovnie-pokazateli-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda-na-2008-god.html
 • tests.bystrickaya.ru/mdeniet-leumettnui-mdenietteg-leumettanu-tridan-tsnu-oni-oamdai-maizi-men-mazmni.html
 • institut.bystrickaya.ru/tematicheskoe-planirovanie-10-klass-bazovij-uroven-68-chasov-tema-1-vvedenie-4-chas.html
 • literatura.bystrickaya.ru/sovmestnoe-predpriyatie-konspekt-lekcij-po-osnovam-ekonomicheskih-teorij.html
 • tasks.bystrickaya.ru/12-informaciya-nacionalnih-metrologicheskih-organizacij-chlenov-koomet-ob-aktualnih-problemah-metrologicheskoj-deyatelnosti-v-ih-stranah.html
 • grade.bystrickaya.ru/ob-utverzhdenii-rekomendacij-po-ohrane-truda.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/pisha-bogov-stranica-15.html
 • composition.bystrickaya.ru/podprogramma-federalnaya-celevaya-programma-nacionalnaya-tehnologicheskaya-baza-na-2007-2011-godi-v-red-postanovleniya.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.