.RU

Порівняльно-правовий аналіз законодавства в галузі правового забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст

Законодавство України в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України, як система відповідних правових норм, є одним із основних елементів механізму організаційно-правового забезпечення екологічної безпеки у досліджуваній галузі* .

На сьогоднішній день чинне законодавство України в сфері забезпечення екологічної безпеки і, зокрема, екологічної безпеки у плануванні і забудові міст, перебуває, на думку дисертантки, в стані формування та розвитку і характеризується тим, що регулювання відносин щодо забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України здійснюється за допомогою різних за формою та галузевою спрямованістю законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів. На наш погляд, зазначені нормативно-правові акти складають відповідну розгалужену систему, об’єднану загальною метою правового забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України.

Зазначимо, що за юридичною силою та у відповідності із суб’єктами правотворчості , які мають право приймати нормативні-правові акти, можна виділити Конституцію України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою України, закони України (у тому числі кодифіковані), постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, накази та інші нормативні акти міністерств і інших центральних органів виконавчої влади України, рішення місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, локальні акти, акти територіальних громад, норми яких спрямовані на правове регулювання забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст в нашій державі .

За способом правового регулювання можна виділити матеріальні та процесуальні нормативно-правові акти в сфері забезпечення екологічної безпеки при плануванні та забудові міст України. Нормами матеріальних актів визначається правосуб’єктність, а також юридична відповідальність суб’єктів правовідносин екологічної безпеки в досліджуваній сфері. Процесуальні акти регулюють процедуру реалізації норм матеріального права .

За галузевою спрямованістю виділяються нормативні акти, які за сферою дії належать до певної галузі права Так серед нормативно-правових актів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання суспільних відносин в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України, на наш погляд, можна виділити, зокрема, нормативно-правові акти еколого-правового спрямування, а також нормативно-правові акти містобудівного спрямування.

На думку дисертантки, найбільш повно викласти аналіз законодавства в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України можна, провівши класифікацію останнього за предметом правового регулювання . У зв’язку із зазначеним пропонуємо виділити наступні групи нормативно-правових актів України в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст:

1) нормативно-правові акти, які регулюють загальні засади забезпечення екологічної безпеки в Україні, як частини національної безпеки держави;

2) нормативно-правові акти, які регулюють відносини забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України;

3) нормативно-правові акти, якими визначається правовий статус органів державної влади та місцевого самоврядування в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України;

4) нормативно-правові акти (в тому числі кодифіковані), якими регулюються правові заходи юридичної відповідальності в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України.

Вважаємо, що до першої групи слід віднести, перш за все, Конституцію України та Конституцію Автономної Республіки Крим. Згідно із положеннями ст. 3 Конституції України безпека людини визнається найвищою соціальною цінністю в нашій державі, поряд із такими одвічними цінностями як її життя, здоров¢я, честь, гідність і недоторканість.

Забезпечення безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України, а також подолання наслідків Чорнобильської катастрофи і збереження генофонду українського народу у відповідності із ст.16 Конституції України покладається на державу і є її обов’язком. Цьому обов¢язку держави кореспондує, передбачене ст.50 Конституції України, право кожного на безпечне для життя і здоров¢я довкілля і відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Водночас, зазначеною правовою нормою Конституції України кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля та право на її поширення, а також встановлюється заборона на засекречення такої інформації. Як відомо, норми Конституції України є нормами прямої дії, а отже виступають вищими правовими гарантіями забезпечення екологічної безпеки в нашій державі.

Конституція Автономної Республіки Крим, прийнята 21 жовтня 1998 року, передбачає, що Автономна Республіка Крим розробляє і здійснює заходи і програми щодо забезпечення екологічної безпеки та екологічного балансу при використанні природних ресурсів на її території, а також комплекс заходів щодо оздоровлення навколишнього природного середовища, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Що стосується нормативно-правових актів України, які визначають загальні положення, вимоги та гарантії забезпечення екологічної безпеки, в тому числі, у плануванні та забудові міст, то до них, на нашу думку, можна віднести Закони України „Про основи національної безпеки” від 19 червня 2003 року , „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року з наступними змінами та доповненнями , „Про екологічну експертизу” від 9 лютого 1995 року (остання редакція віз 3 січня 2003 року) .

Закон України „Про основи національної безпеки” серед пріоритетів національних інтересів України, що потребують захисту з боку держави визначає забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів (ст.6).

Важливою з позицій досліджуваної дисертанткою проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України норма, закріплена в ст.7 Закону, яка проголошує, що на сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами національній безпеці в Україні в екологічній сфері є, зокрема, значне антропогенне порушення і техногенна перевантаженість території України, зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів. Відповідно до зазначеного Закону України з урахуванням геополітичної і внутрішньої обстановки в Україні діяльність усіх державних органів має бути зосереджена на прогнозуванні, своєчасному виявленні, попередженні і нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці та, зокрема на забезпеченні особистої безпеки, конституційних прав і свобод людини і громадянина (в т.ч. екологічної безпеки та права на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище - Н.І.), радикальному поліпшенні екологічної ситуації. З метою ефективного здійснення державної політики з питань національної безпеки України в екологічній сфері вказаний Закон визначає серед основних напрямів такої політики, зокрема, стабілізацію та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-Придніпровського регіону (ст.8).

Найповніше питання забезпечення екологічної безпеки, на думку дисертантки, відображені в Законі України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року, який на сьогоднішній день є базовим (рамковим) законом у системі екологічного законодавства. Основоположним, на думку дисертантки, в контексті досліджуваної в роботі теми є закріплення в ст.3 вказаного Закону принципу пріоритетності вимог екологічної безпеки, обов¢язковості додержання екологічних стандартів, нормативів і лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої (в тому числі і містобудівної) діяльності. Крім того, Закон закріпив принципи гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я, обов’язковості проведення екологічної експертизи тощо.

Важливим здобутком зазначеного закону слід визнати ті норми, які вперше в історії еколого-правового регулювання закріпили пакет екологічних прав громадян, серед яких і право на екологічну безпеку та, зокрема, право на безпечне для життя і здоров¢я навколишнє природне середовище (ст.9). Важливою гарантією реалізації цього права є норма, яка закріплює положення про те, що діяльність, яка перешкоджає здійсненню права громадян на безпечне навколишнє природне середовище, підлягає припиненню в порядку, встановленому цим законом та іншими законодавчими актами України.

Важливо, на наш погляд, зазначити, що Закон чітко регламентує одне з основних завдань державної екологічної експертизи - визначення екологічної безпеки господарської та іншої діяльності, яка може нині або в майбутньому прямо або опосередковано негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища (ст.28). Серед об¢єктів, які підлягають екологічній експертизі, ст.27 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, зокрема, визначає проекти генеральних планів населених пунктів, схем районної планіровки та іншу передпланову і передпроектну документацію, техніко-економічні обґрунтування і розрахунки, проекти на будівництво і реконструкцію підприємств та інших об¢єктів, що можуть негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища, незалежно від форм власності та підпорядкування.

Центральне місце у вищезазначеному Законі посідають норми, що регламентують систему заходів щодо забезпечення екологічної безпеки в Україні (ст.50-59). Екологічна безпека гарантується громадянам України здійсненням широкого комплексу взаємопов¢язаних політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів (ст.50).


posobie-dlya-podgotovki-k-gosudarstvennomu-ekzamenu-po-kursu-doshkolnaya-pedagogika-smolensk.html
posobie-dlya-podgotovki-shkolnoj-programmi-posobie-dlya-podgotovki-shkolnoj-programmi-oglavlenie-k-knige-s-s.html
posobie-dlya-prepodavatelej-russkogo-yazika-vedushih-zanyatiya-s-inostrannimi-studentami-obuchayushimisya-po-napravleniyu-informacionnie-tehnologii.html
posobie-dlya-rabotnikov-po-advokacii-i-socialnoj-spravedlivosti-technical-idea-iman-mandour-nader-tadros-artistic-idea-golo-stranica-12.html
posobie-dlya-rieltora-v-v-tkachenko-v-a-zimin-s-v-tkachenko-stranica-42.html
posobie-dlya-rossijskih-zemlevladelcev-rukovoditel-avtorskogo-kollektiva-i-otvetstvennij-stranica-5.html
 • crib.bystrickaya.ru/informagentstva-monitoring-smi-god-uchitelya-18-iyunya-25-iyunya-2010-.html
 • bukva.bystrickaya.ru/uchenie-charlza-darvina.html
 • spur.bystrickaya.ru/konvencii-kurs-lekcij-rekomendovano-v-kachestve-uchebnogo-posobiya-umo-vuzov-rossii-po-obrazovaniyu-v-oblasti-socialnoj.html
 • report.bystrickaya.ru/igra-v-biser-izdatelstvo-hudozhestvennaya-literatura-moskva-1969-stranica-15.html
 • books.bystrickaya.ru/delovie-shahmati-kniga-posvyashena-originalnomu-razrabotannomu-avtorom-interaktivnomu-kognitivnomu-scenariyu-predstavlyayushemu.html
 • lecture.bystrickaya.ru/43-analiz-tematiki-rassmatrivaemih-sovetom-direktorov-voprosov-ispolnenie-sovetom-direktorov-osnovnoj-funkcii-obespechenie-strategicheskogo-razvitiya-obshestva.html
 • occupation.bystrickaya.ru/mozhno-li-poznat-sposobnost-poznaniya-do-togo-kak-ti-poznaesh-gegel-o-kante.html
 • spur.bystrickaya.ru/lekciya-6-kultura-srednevekovih-gosudarstv-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-kreditnoj-tehnologii-obucheniya-istoriya-kazahstana.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/s-moroza-v-olimpijskoe-peklo-trud-shpenkov-mihail-trushin-georgij-04022006-19-str-7.html
 • bukva.bystrickaya.ru/mirovaya-valyutnaya-sistema-chast-2.html
 • uchit.bystrickaya.ru/sroki-sdachi-promezhutochnih-rezultatov.html
 • thesis.bystrickaya.ru/programma-funkcionirovaniya-i-razvitiya-municipalnogo-obsheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-srednyaya-obsheobrazovatelnaya-shkola-s-zubovka-direktor-mou-sosh-s-zubovka-levchenko-a-v.html
 • gramota.bystrickaya.ru/yu-v-mazurin-nikola-tesla-slavyanskij-genij.html
 • writing.bystrickaya.ru/kanali-raspredeleniya-tovarov.html
 • znanie.bystrickaya.ru/barishnya-krestyanka-m-f-orlov-pushkin-solnce-nashej-poezii.html
 • occupation.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-kursovoj-raboti-dlya-studentov-specialnostej-061100-menedzhment-organizacii-i-060815-ekonomika-i-menedzhment-lesnogo-kompleksa.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/svedeniya-o-merah-po-obespecheniyu-ekspluatacionnoj-nadezhnosti-i-bezopasnosti-gts-i-obshie-polozheniya.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tamozhennoe-okormlenie-vladimir-putin-napomnil-stranam-evrazes-ob-obshej-ekonomike-sssr.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tvoj-zavtrashnij-uspeh-programma-mou-shkoli-internata-8-po-formirovaniyu-kulturi-zdorovogo-i-bezopasnogo-obraza.html
 • knigi.bystrickaya.ru/san-antonio-stranica-26.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/shestibore-yunoshi-1994-1995-ggr-g-orel-21-23-yanvarya-2011-goda-glavnij-sudya-sudya-rk-v-g-melnikov.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/primernij-variant-tematicheskogo-planirovaniya-o-kachestvennoj-realizacii-obrazovatelnih-programm-na-territorii.html
 • holiday.bystrickaya.ru/metodicheskoe-pismo-osostavlenii-rabochej-programmi-pedagoga-k-uchebnomu-predmetu-inostrannij-yazik-stranica-5.html
 • thescience.bystrickaya.ru/ispolzovanie-koncepcii-stoimosti-kapitala-v-korporativnom-analize-korobejnikova-l-s-kand-ekon-nauk-doc.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/programma-vstupitelnogo-ispitaniya-v-aspiranturu-po-discipline-folkloristika.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/4tehnicheskoe-obsluzhivanie-41obshie-ukazaniya-programma-schitivaniya-prosmotra-i-pechati-rezultatov-registracii-55.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/problemi-podgotovki-kadrov-po-prioritetnim-napravleniyam-nauki-tehniki-i-kriticheskim-tehnologiyamnano-i-biomedicinskie-tehnologii-dlya-prepodavatelej-sootvetstvuyushih-disciplin-vuzov.html
 • abstract.bystrickaya.ru/2-buhgalterskij-uchet-v-ssha-21-ekonomiko-pravovie-osnovi-i-zadachi-ucheta-barhatov-a-p-mezhdunarodnij-uchet-uchebnoe-posobie.html
 • studies.bystrickaya.ru/harakteristika-analizatorov-cheloveka.html
 • pisat.bystrickaya.ru/strategicheskij-plan-upravleniya-kulturi-goroda-almati-na-2011-2015-godi-almati-201-stranica-5.html
 • school.bystrickaya.ru/istoriya-sela-parfenevo-kostromskoj-oblasti-chast-4.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/politika-kak-vid-socialnogo-vzaimodejstviya.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/ponyatie-i-vidi-cennih-bumag.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/prikaz-ot-13-dekabrya-2000-g-n-285-ob-utverzhdenii-tipovoj-instrukcii-po-tehnicheskoj-ekspluatacii-teplovih-setej-sistem-kommunalnogo-teplosnabzheniya.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/n-e-ivanyushkin-v-s-grebyonkin-2010g-30-oktyabrya-2010g-polozhenie.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.