.RU

Порівняльно-правовий аналіз законодавства в галузі правового забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст

Законодавство України в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України, як система відповідних правових норм, є одним із основних елементів механізму організаційно-правового забезпечення екологічної безпеки у досліджуваній галузі* .

На сьогоднішній день чинне законодавство України в сфері забезпечення екологічної безпеки і, зокрема, екологічної безпеки у плануванні і забудові міст, перебуває, на думку дисертантки, в стані формування та розвитку і характеризується тим, що регулювання відносин щодо забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України здійснюється за допомогою різних за формою та галузевою спрямованістю законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів. На наш погляд, зазначені нормативно-правові акти складають відповідну розгалужену систему, об’єднану загальною метою правового забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України.

Зазначимо, що за юридичною силою та у відповідності із суб’єктами правотворчості , які мають право приймати нормативні-правові акти, можна виділити Конституцію України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою України, закони України (у тому числі кодифіковані), постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, накази та інші нормативні акти міністерств і інших центральних органів виконавчої влади України, рішення місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, локальні акти, акти територіальних громад, норми яких спрямовані на правове регулювання забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст в нашій державі .

За способом правового регулювання можна виділити матеріальні та процесуальні нормативно-правові акти в сфері забезпечення екологічної безпеки при плануванні та забудові міст України. Нормами матеріальних актів визначається правосуб’єктність, а також юридична відповідальність суб’єктів правовідносин екологічної безпеки в досліджуваній сфері. Процесуальні акти регулюють процедуру реалізації норм матеріального права .

За галузевою спрямованістю виділяються нормативні акти, які за сферою дії належать до певної галузі права Так серед нормативно-правових актів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання суспільних відносин в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України, на наш погляд, можна виділити, зокрема, нормативно-правові акти еколого-правового спрямування, а також нормативно-правові акти містобудівного спрямування.

На думку дисертантки, найбільш повно викласти аналіз законодавства в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України можна, провівши класифікацію останнього за предметом правового регулювання . У зв’язку із зазначеним пропонуємо виділити наступні групи нормативно-правових актів України в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст:

1) нормативно-правові акти, які регулюють загальні засади забезпечення екологічної безпеки в Україні, як частини національної безпеки держави;

2) нормативно-правові акти, які регулюють відносини забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України;

3) нормативно-правові акти, якими визначається правовий статус органів державної влади та місцевого самоврядування в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України;

4) нормативно-правові акти (в тому числі кодифіковані), якими регулюються правові заходи юридичної відповідальності в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України.

Вважаємо, що до першої групи слід віднести, перш за все, Конституцію України та Конституцію Автономної Республіки Крим. Згідно із положеннями ст. 3 Конституції України безпека людини визнається найвищою соціальною цінністю в нашій державі, поряд із такими одвічними цінностями як її життя, здоров¢я, честь, гідність і недоторканість.

Забезпечення безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України, а також подолання наслідків Чорнобильської катастрофи і збереження генофонду українського народу у відповідності із ст.16 Конституції України покладається на державу і є її обов’язком. Цьому обов¢язку держави кореспондує, передбачене ст.50 Конституції України, право кожного на безпечне для життя і здоров¢я довкілля і відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Водночас, зазначеною правовою нормою Конституції України кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля та право на її поширення, а також встановлюється заборона на засекречення такої інформації. Як відомо, норми Конституції України є нормами прямої дії, а отже виступають вищими правовими гарантіями забезпечення екологічної безпеки в нашій державі.

Конституція Автономної Республіки Крим, прийнята 21 жовтня 1998 року, передбачає, що Автономна Республіка Крим розробляє і здійснює заходи і програми щодо забезпечення екологічної безпеки та екологічного балансу при використанні природних ресурсів на її території, а також комплекс заходів щодо оздоровлення навколишнього природного середовища, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Що стосується нормативно-правових актів України, які визначають загальні положення, вимоги та гарантії забезпечення екологічної безпеки, в тому числі, у плануванні та забудові міст, то до них, на нашу думку, можна віднести Закони України „Про основи національної безпеки” від 19 червня 2003 року , „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року з наступними змінами та доповненнями , „Про екологічну експертизу” від 9 лютого 1995 року (остання редакція віз 3 січня 2003 року) .

Закон України „Про основи національної безпеки” серед пріоритетів національних інтересів України, що потребують захисту з боку держави визначає забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів (ст.6).

Важливою з позицій досліджуваної дисертанткою проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України норма, закріплена в ст.7 Закону, яка проголошує, що на сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами національній безпеці в Україні в екологічній сфері є, зокрема, значне антропогенне порушення і техногенна перевантаженість території України, зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів. Відповідно до зазначеного Закону України з урахуванням геополітичної і внутрішньої обстановки в Україні діяльність усіх державних органів має бути зосереджена на прогнозуванні, своєчасному виявленні, попередженні і нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці та, зокрема на забезпеченні особистої безпеки, конституційних прав і свобод людини і громадянина (в т.ч. екологічної безпеки та права на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище - Н.І.), радикальному поліпшенні екологічної ситуації. З метою ефективного здійснення державної політики з питань національної безпеки України в екологічній сфері вказаний Закон визначає серед основних напрямів такої політики, зокрема, стабілізацію та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-Придніпровського регіону (ст.8).

Найповніше питання забезпечення екологічної безпеки, на думку дисертантки, відображені в Законі України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року, який на сьогоднішній день є базовим (рамковим) законом у системі екологічного законодавства. Основоположним, на думку дисертантки, в контексті досліджуваної в роботі теми є закріплення в ст.3 вказаного Закону принципу пріоритетності вимог екологічної безпеки, обов¢язковості додержання екологічних стандартів, нормативів і лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої (в тому числі і містобудівної) діяльності. Крім того, Закон закріпив принципи гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я, обов’язковості проведення екологічної експертизи тощо.

Важливим здобутком зазначеного закону слід визнати ті норми, які вперше в історії еколого-правового регулювання закріпили пакет екологічних прав громадян, серед яких і право на екологічну безпеку та, зокрема, право на безпечне для життя і здоров¢я навколишнє природне середовище (ст.9). Важливою гарантією реалізації цього права є норма, яка закріплює положення про те, що діяльність, яка перешкоджає здійсненню права громадян на безпечне навколишнє природне середовище, підлягає припиненню в порядку, встановленому цим законом та іншими законодавчими актами України.

Важливо, на наш погляд, зазначити, що Закон чітко регламентує одне з основних завдань державної екологічної експертизи - визначення екологічної безпеки господарської та іншої діяльності, яка може нині або в майбутньому прямо або опосередковано негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища (ст.28). Серед об¢єктів, які підлягають екологічній експертизі, ст.27 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, зокрема, визначає проекти генеральних планів населених пунктів, схем районної планіровки та іншу передпланову і передпроектну документацію, техніко-економічні обґрунтування і розрахунки, проекти на будівництво і реконструкцію підприємств та інших об¢єктів, що можуть негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища, незалежно від форм власності та підпорядкування.

Центральне місце у вищезазначеному Законі посідають норми, що регламентують систему заходів щодо забезпечення екологічної безпеки в Україні (ст.50-59). Екологічна безпека гарантується громадянам України здійсненням широкого комплексу взаємопов¢язаних політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів (ст.50).


posobie-dlya-podgotovki-k-gosudarstvennomu-ekzamenu-po-kursu-doshkolnaya-pedagogika-smolensk.html
posobie-dlya-podgotovki-shkolnoj-programmi-posobie-dlya-podgotovki-shkolnoj-programmi-oglavlenie-k-knige-s-s.html
posobie-dlya-prepodavatelej-russkogo-yazika-vedushih-zanyatiya-s-inostrannimi-studentami-obuchayushimisya-po-napravleniyu-informacionnie-tehnologii.html
posobie-dlya-rabotnikov-po-advokacii-i-socialnoj-spravedlivosti-technical-idea-iman-mandour-nader-tadros-artistic-idea-golo-stranica-12.html
posobie-dlya-rieltora-v-v-tkachenko-v-a-zimin-s-v-tkachenko-stranica-42.html
posobie-dlya-rossijskih-zemlevladelcev-rukovoditel-avtorskogo-kollektiva-i-otvetstvennij-stranica-5.html
 • college.bystrickaya.ru/3-filosofiya-nauki-postpozitivizm-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-filosofiya-uryupinsk-2010.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sostoyanie-soznaniya-anni-bezant.html
 • turn.bystrickaya.ru/pervaya-oshibochnie-dejstviya-1916-1915-stranica-9.html
 • reading.bystrickaya.ru/konspekt-uroka-v-3-klasse-na-temu-kak-izmerit-ugol.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/rossijskij-gosudarstvennij-voennij-arhiv-stranica-34.html
 • nauka.bystrickaya.ru/upolnomochennij-organ-po-zanyatosti-stranica-2.html
 • school.bystrickaya.ru/knyaz-andrej-i-per-v-vojne-1812-goda.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/shpargalki-po-buhgalterskomu-uchyotu-i-auditu-v-bankah.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/ramki-dozvolennogo-vremya-novostej-gazeta-moskva-ekaterina-butorina13-12-2010-7-stranica-6.html
 • literatura.bystrickaya.ru/spisok-uchebnikov-dlya-11-klassa-na-2011-2012-uchebnij-god.html
 • desk.bystrickaya.ru/osnovi-professionalnoj-orientacii-molodezhi.html
 • letter.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-seminaram-disciplina-administrativnoe-pravo-chast-11.html
 • reading.bystrickaya.ru/kruglij-stol-xvi-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-studentov-aspirantov-i-molodih-uchenih.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/programma-speckursa-slavyanskaya-mifologiya-i-obryadovaya-poeziya-programmu-razrabotala-uchitel-russkogo-yazika-i-literaturi-chudnova-l-v.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tvoreniya-stranica-22.html
 • credit.bystrickaya.ru/osobie-dannie-shvertbotov-prinyatih-sovetskoj-klassifikaciej-izdanie-2-e-pererabotannoe-i-dopolnennoe.html
 • literature.bystrickaya.ru/dzhon-ronald-ruel-tolkien-stranica-6.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/leksiko-grammaticheskie-razryadi-imen-sushestvitelnih-v-pechatnoj-reklame.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zakonchilis-interesnie-vstrechi-s-uchenimi-vuzov-slushateli-stazheri-poslednej-gruppi-vospitatelej-dou-zashitili-proekti.html
 • shkola.bystrickaya.ru/metodicheskaya-razrabotka-uchebnoj-lekcii.html
 • literatura.bystrickaya.ru/situaciya-v-yuzhnoj-osetii-6-radio-6-mayak-novosti-14-08-2008-garin-petr-15-00-6.html
 • bystrickaya.ru/vechnaya-merzlota-i-sovremennij-klimat-chast-2.html
 • occupation.bystrickaya.ru/o-rassmotrenii-grazhdanskogo-iska-v-ugolovnom-processe-normativnie-postanovleniya-verhovnogo-suda-respubliki-kazahstan.html
 • abstract.bystrickaya.ru/3-tablica-parametrov-massovogo-vzriva-utverzhdena.html
 • report.bystrickaya.ru/itogi-provedeniya-otkritih-zanyatij-pps-v-osennem-semestre-201112-uchebnogo-goda-itogi-proverki-ostatochnih-znanij-studentov-provodimoj-v-ramkah-fepo-14.html
 • notebook.bystrickaya.ru/iskusstvo-videt-mir-kniga-eta-ne-yavlyaetsya-ni-teoreticheskim-issledovaniem-ni-tem-bolee-rukovodstvom-eto-prosto.html
 • school.bystrickaya.ru/3-vliyanie-industrialnoj-civilizacii-pervaya-celevaya-zhilishnaya-programma-doma-kommuni-23-pervie-doma-kommuni.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/prikaz-22-noyabrya-2004-g-n-253-ob-utverzhdenii-standarta-medicinskoj-pomoshi-bolnim-mukoviscidozom.html
 • control.bystrickaya.ru/doklad-dinamika-stranica-3.html
 • shkola.bystrickaya.ru/otnosheniya-zhurnalista-i-auditorii.html
 • education.bystrickaya.ru/-2-obuchenie-i-razvitie-federalnaya-celevaya-programma-knigoizdaniya-rossii-recenzenti-doktora-psihologicheskih.html
 • institute.bystrickaya.ru/eto-dolzhno-bit-prakticheski-absolyutno-bezoshibochnoe-kopirovanie-zalozheni-li-v-genome-programmi-razvitiya-i-formirovaniya.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tapunov-yun-materiali-iv-mezhdunarodnoj-elektronnoj-nauchnoj-konferencii-25-26-dekabrya-2009-goda-chast-i-majkop-2009.html
 • knigi.bystrickaya.ru/saba-zhospari-tekserld.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/referat-15-16-asirlardai-aza-iriz-arim-atinasi-referat.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.