.RU

Порівняльно-правовий аналіз законодавства в галузі правового забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст

Законодавство України в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України, як система відповідних правових норм, є одним із основних елементів механізму організаційно-правового забезпечення екологічної безпеки у досліджуваній галузі* .

На сьогоднішній день чинне законодавство України в сфері забезпечення екологічної безпеки і, зокрема, екологічної безпеки у плануванні і забудові міст, перебуває, на думку дисертантки, в стані формування та розвитку і характеризується тим, що регулювання відносин щодо забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України здійснюється за допомогою різних за формою та галузевою спрямованістю законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів. На наш погляд, зазначені нормативно-правові акти складають відповідну розгалужену систему, об’єднану загальною метою правового забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України.

Зазначимо, що за юридичною силою та у відповідності із суб’єктами правотворчості , які мають право приймати нормативні-правові акти, можна виділити Конституцію України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою України, закони України (у тому числі кодифіковані), постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, накази та інші нормативні акти міністерств і інших центральних органів виконавчої влади України, рішення місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, локальні акти, акти територіальних громад, норми яких спрямовані на правове регулювання забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст в нашій державі .

За способом правового регулювання можна виділити матеріальні та процесуальні нормативно-правові акти в сфері забезпечення екологічної безпеки при плануванні та забудові міст України. Нормами матеріальних актів визначається правосуб’єктність, а також юридична відповідальність суб’єктів правовідносин екологічної безпеки в досліджуваній сфері. Процесуальні акти регулюють процедуру реалізації норм матеріального права .

За галузевою спрямованістю виділяються нормативні акти, які за сферою дії належать до певної галузі права Так серед нормативно-правових актів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання суспільних відносин в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України, на наш погляд, можна виділити, зокрема, нормативно-правові акти еколого-правового спрямування, а також нормативно-правові акти містобудівного спрямування.

На думку дисертантки, найбільш повно викласти аналіз законодавства в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України можна, провівши класифікацію останнього за предметом правового регулювання . У зв’язку із зазначеним пропонуємо виділити наступні групи нормативно-правових актів України в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст:

1) нормативно-правові акти, які регулюють загальні засади забезпечення екологічної безпеки в Україні, як частини національної безпеки держави;

2) нормативно-правові акти, які регулюють відносини забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України;

3) нормативно-правові акти, якими визначається правовий статус органів державної влади та місцевого самоврядування в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України;

4) нормативно-правові акти (в тому числі кодифіковані), якими регулюються правові заходи юридичної відповідальності в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України.

Вважаємо, що до першої групи слід віднести, перш за все, Конституцію України та Конституцію Автономної Республіки Крим. Згідно із положеннями ст. 3 Конституції України безпека людини визнається найвищою соціальною цінністю в нашій державі, поряд із такими одвічними цінностями як її життя, здоров¢я, честь, гідність і недоторканість.

Забезпечення безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України, а також подолання наслідків Чорнобильської катастрофи і збереження генофонду українського народу у відповідності із ст.16 Конституції України покладається на державу і є її обов’язком. Цьому обов¢язку держави кореспондує, передбачене ст.50 Конституції України, право кожного на безпечне для життя і здоров¢я довкілля і відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Водночас, зазначеною правовою нормою Конституції України кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля та право на її поширення, а також встановлюється заборона на засекречення такої інформації. Як відомо, норми Конституції України є нормами прямої дії, а отже виступають вищими правовими гарантіями забезпечення екологічної безпеки в нашій державі.

Конституція Автономної Республіки Крим, прийнята 21 жовтня 1998 року, передбачає, що Автономна Республіка Крим розробляє і здійснює заходи і програми щодо забезпечення екологічної безпеки та екологічного балансу при використанні природних ресурсів на її території, а також комплекс заходів щодо оздоровлення навколишнього природного середовища, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Що стосується нормативно-правових актів України, які визначають загальні положення, вимоги та гарантії забезпечення екологічної безпеки, в тому числі, у плануванні та забудові міст, то до них, на нашу думку, можна віднести Закони України „Про основи національної безпеки” від 19 червня 2003 року , „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року з наступними змінами та доповненнями , „Про екологічну експертизу” від 9 лютого 1995 року (остання редакція віз 3 січня 2003 року) .

Закон України „Про основи національної безпеки” серед пріоритетів національних інтересів України, що потребують захисту з боку держави визначає забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів (ст.6).

Важливою з позицій досліджуваної дисертанткою проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України норма, закріплена в ст.7 Закону, яка проголошує, що на сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами національній безпеці в Україні в екологічній сфері є, зокрема, значне антропогенне порушення і техногенна перевантаженість території України, зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів. Відповідно до зазначеного Закону України з урахуванням геополітичної і внутрішньої обстановки в Україні діяльність усіх державних органів має бути зосереджена на прогнозуванні, своєчасному виявленні, попередженні і нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці та, зокрема на забезпеченні особистої безпеки, конституційних прав і свобод людини і громадянина (в т.ч. екологічної безпеки та права на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище - Н.І.), радикальному поліпшенні екологічної ситуації. З метою ефективного здійснення державної політики з питань національної безпеки України в екологічній сфері вказаний Закон визначає серед основних напрямів такої політики, зокрема, стабілізацію та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-Придніпровського регіону (ст.8).

Найповніше питання забезпечення екологічної безпеки, на думку дисертантки, відображені в Законі України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року, який на сьогоднішній день є базовим (рамковим) законом у системі екологічного законодавства. Основоположним, на думку дисертантки, в контексті досліджуваної в роботі теми є закріплення в ст.3 вказаного Закону принципу пріоритетності вимог екологічної безпеки, обов¢язковості додержання екологічних стандартів, нормативів і лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої (в тому числі і містобудівної) діяльності. Крім того, Закон закріпив принципи гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я, обов’язковості проведення екологічної експертизи тощо.

Важливим здобутком зазначеного закону слід визнати ті норми, які вперше в історії еколого-правового регулювання закріпили пакет екологічних прав громадян, серед яких і право на екологічну безпеку та, зокрема, право на безпечне для життя і здоров¢я навколишнє природне середовище (ст.9). Важливою гарантією реалізації цього права є норма, яка закріплює положення про те, що діяльність, яка перешкоджає здійсненню права громадян на безпечне навколишнє природне середовище, підлягає припиненню в порядку, встановленому цим законом та іншими законодавчими актами України.

Важливо, на наш погляд, зазначити, що Закон чітко регламентує одне з основних завдань державної екологічної експертизи - визначення екологічної безпеки господарської та іншої діяльності, яка може нині або в майбутньому прямо або опосередковано негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища (ст.28). Серед об¢єктів, які підлягають екологічній експертизі, ст.27 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, зокрема, визначає проекти генеральних планів населених пунктів, схем районної планіровки та іншу передпланову і передпроектну документацію, техніко-економічні обґрунтування і розрахунки, проекти на будівництво і реконструкцію підприємств та інших об¢єктів, що можуть негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища, незалежно від форм власності та підпорядкування.

Центральне місце у вищезазначеному Законі посідають норми, що регламентують систему заходів щодо забезпечення екологічної безпеки в Україні (ст.50-59). Екологічна безпека гарантується громадянам України здійсненням широкого комплексу взаємопов¢язаних політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів (ст.50).


posobie-dlya-podgotovki-k-gosudarstvennomu-ekzamenu-po-kursu-doshkolnaya-pedagogika-smolensk.html
posobie-dlya-podgotovki-shkolnoj-programmi-posobie-dlya-podgotovki-shkolnoj-programmi-oglavlenie-k-knige-s-s.html
posobie-dlya-prepodavatelej-russkogo-yazika-vedushih-zanyatiya-s-inostrannimi-studentami-obuchayushimisya-po-napravleniyu-informacionnie-tehnologii.html
posobie-dlya-rabotnikov-po-advokacii-i-socialnoj-spravedlivosti-technical-idea-iman-mandour-nader-tadros-artistic-idea-golo-stranica-12.html
posobie-dlya-rieltora-v-v-tkachenko-v-a-zimin-s-v-tkachenko-stranica-42.html
posobie-dlya-rossijskih-zemlevladelcev-rukovoditel-avtorskogo-kollektiva-i-otvetstvennij-stranica-5.html
 • tasks.bystrickaya.ru/17-privlechenie-soispolnitelej-subpodryadchikov-k-ispolneniyu-municipalnogo-kontrakta.html
 • student.bystrickaya.ru/24-inostrannij-yazik-anglijskij-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-mou-buturlinovskaya-sosh-1-nachalnaya-shkola.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/tematicheskoe-planirovanie-po-fizicheskoj-kulture-1-klass-99-chasov-programma-nachal-nogo-obshego-obrazovaniya.html
 • holiday.bystrickaya.ru/nezavisimij-audit-koncepciya-sistemi-obespecheniya-ispolneniya-standartov-finansovoj-otchetnosti-2005-god.html
 • education.bystrickaya.ru/312-svedeniya-o-gosudarstvennoj-registracii-emitenta-660012-rossiya-g-krasnoyarsk-skladskaya-24-informaciya.html
 • uchit.bystrickaya.ru/temi-nedeli-4-intervyu-i-zayavleniya-5-kommersant-16-11-2010-mi-ponimaem-chto-kosmeticheskie-meri-nichego-ne-reshat-5-rossijskaya-gazeta-17-11-2010-irina-nevinnaya-bez-podozrenij-i-obvinenij-sledim-za-situaciej-10.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/teun-marez-oh-uzh-eto-schaste-stranica-6.html
 • literature.bystrickaya.ru/doverennost-na-poluchenie-diploma.html
 • thescience.bystrickaya.ru/gosudarstvennij-registracionnij-nomer-stranica-16.html
 • institute.bystrickaya.ru/godina-xxhi-2010-3-nashata-programa-510-823-gocev-d-blgarskite-ucheni-i-tyahnata-rolya-v-nacionalnoosvoboditelnoto.html
 • control.bystrickaya.ru/doklad-psihoterapiya-v-sibiri-vzglyad-iz-budushego.html
 • shkola.bystrickaya.ru/novie-istochniki-energii-v-konce-xix-nachale-xx-veka.html
 • books.bystrickaya.ru/ekskursiya-po-puerto-de-la-kruz.html
 • desk.bystrickaya.ru/perspektivnij-pyatiletnij-plan-planovih-proverok-und-glvnogo-upravleniya-mchs-po-kamchatskomu-krayu-2012-2016-gg-stranica-13.html
 • student.bystrickaya.ru/22-trebovaniya-k-radionavigacionnim-sistemam-radionavigacionnij-plan-rossijskoj-federacii-vcelyah-nastoyashego-polozheniya.html
 • lesson.bystrickaya.ru/punkt-5-doklad-generalnogo-sekretarya.html
 • znanie.bystrickaya.ru/b4-fizicheskaya-kultura-zadachi-professionalnoj-deyatelnosti-vipusknika-3-kompetencii-vipusknika-formiruemie.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/primernaya-tematika-referatov-kursovih-rabot.html
 • holiday.bystrickaya.ru/novosti-oao-dek-monitoring-sredstv-massovoj-informacii-9-noyabrya-2010-goda.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/praktikum-po-obrabotke-konstrukcionnih-materialov-rejtingovaya-sistema-ocenki-po-discipline-inostrannij-yazik-anglijskij-yazik.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-2-pervobitnoe-obshestvo-teorii-proishozhdeniya-cheloveka-konspekt-lekcij-po-discipline-kulturologiya-dlya.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/razdel-vi-proekt-gosudarstvennogo-kontrakta-konkursnaya-dokumentaciya.html
 • bukva.bystrickaya.ru/sankt-peterburg-izdatelstvo-azbuka-2001-nesmrtelnost-yo-milan-kundera-1990-perevod-s-cheshskogo-nini-shulginoj-oformlenie-vadima-pozhidaeva-stranica-47.html
 • learn.bystrickaya.ru/formirovanie-osnovnih-kompetencij-uchashihsya-i-uchitelej-v-kreativnoj-informacionno-obrazovatelnoj-srede-obsheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/saba-zhospari-tairibi-ilmisti-obekts-men-obektivtk-zhai-zhne-subekts-men-subektivtk-zhai-mektepshlk-zdk-saba.html
 • writing.bystrickaya.ru/evans-pritchard-tanec.html
 • textbook.bystrickaya.ru/kniga-veri-smit-proishozhdenie-centralnih-bankov-zastavlyaet-nas-pereocenit-slozhivshiesya-predstavleniya-o-nashej-denezhnoj-sisteme-i-pobuzhdaet-rassmotret-dovodi-v-polzu-ee-reformirovaniya.html
 • student.bystrickaya.ru/3122-metodika-ocenki-vozdejstviya-porazhayushih-faktorov-yadernogo-vzriva.html
 • university.bystrickaya.ru/evgeniyu-pavlovichu-stefani-prinadlezhit-osoboe-mesto-v-istorii-kafedri-avtomatizirvannih-sistem-upravleniya-teplovimi-processami-moskovkogo-energeticheskogo-institu.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/uvedomlenie-o-provedenii-vneocherednogo-obshego-sobraniya-akcionerov-oao-volgogradenergosbit.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/punkt-12-povestki-dnya-rekomendacii-postoyannogo-foruma-organizacii-obedinennih-nacij-po-voprosam-korennih-narodov.html
 • control.bystrickaya.ru/elektrotehnika-i-elektronika-poyasnitelnaya-zapiska.html
 • notebook.bystrickaya.ru/itogo-chistij-otlozhennij-nalogovij-aktiv-obyazatelstvo-za-vichetom-ne-priznannogo-v-otchetnosti-chistogo-nalogovogo-aktiva.html
 • lesson.bystrickaya.ru/sistema-upravleniya-efirnimi-telekanalami-s-ergonomichnim-interfejsom-otchet-o-nauchno-issledovatelskoj-rabote-razrabotka.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zhmis-zhospari-araandi-oblisi-blm-basarmasi-zhjesn-rilisi.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.