.RU

Преговори за присъединяване на българия и румъния към европейския съюз - страница 21


ad hoc, ако Комисията счита за необходимо.


16. Ако Комисията установи, на основата на наблюдението и контрола, че са настъпили съществени отклонения от прогнозите относно макроикономическото развитие, финансовата ситуация на предприятията бенефициенти или оценката на жизнеспособността, тя може да поиска от Румъния да предприеме подходящи мерки, за да засили или измени мерките за преструктуриране на съответните предприятия бенефициенти.


17. Ако наблюдението покаже, че:


а) някое от условията, установени в тези разпоредби и в допълнение А, не е изпълнено, или


б) някое от задълженията, поети от Румъния в рамките на удължаването на периода, през който Румъния може да предостави по изключение държавна помощ за преструктуриране на стоманодобивната индустрия съгласно Споразумението за асоцииране, не е изпълнено, или


в) през периода за преструктуриране Румъния е предоставила допълнителна несъвместима държавна помощ на предприятията бенефициенти или на друго стоманодобивно предприятие,


Комисията предприема подходящите мерки, като изисква от съответното дружество да възстанови помощта, предоставена му в нарушение на условията, изложени в тези разпоредби и в допълнение А. При необходимост, се прибягва към предпазните клаузи, предвидени в член 37 или в член 39 от акта.


5. ЗЕМЕДЕЛИЕ


^ A. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО


31999 R 1493: Регламент на Съвета (EО) № 1493/1999 от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино (ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1), последно изменен с:


– 32003 R 1795: Регламент на Комисията (EО) № 1795/2003 от 13.10.2003 г. (ОВ L 262, 14.10.2003 г., стр. 13).


Чрез дерогация от член 19, параграфи 1 - 3 от Регламента (EО) № 1493/1999, Румъния може да признае права на презасаждане, придобити вследствие на изкореняването на хибридни сортове, които не могат да бъдат включени в класификацията на винени сортове, отглеждани на площ от 30 000 хектара. Тези права на презасаждане могат да се ползват само до 31 декември 2014 г. и изключително за засаждане с Vitis vinifera.


Преструктурирането и конверсията на тези лозя няма да бъдат избираеми за

подпомагане от Общността, както е предвидено в член 13 от Регламента (EО) № 1493/1999.

Въпреки това, държавни помощи могат да се отпускат за покриване на разходите,

произтичащи от тяхното преструктуриране и конверсия. Такива държавни помощи не могат

да надминават 75% от общите разходи за лозе.


^ Б. ВЕТЕРИНАРНО И ФИТОСАНИТАРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО


I. ВЕТЕРИНАРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО


32004 R 0852: Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕО) № 852/2004 от 29 април 2004 г. за хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1).


32004 R 0853: Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕО) № 853/2004 от 29 април 2004 г., относно специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).


a) Структурните изисквания, посочени в Регламент (ЕО) № 852/2004, приложение II, глава II и в Регламент (ЕО) № 853/2004, приложение III, раздел I, глави II и III, раздел II, глави II и III, и раздел V, глава I, не се прилагат по отношение на предприятия в Румъния, изброени в допълнение Б към настоящото приложение, до 31 декември 2009 г. при условията, посочени по-долу.


б) Докато предприятията, съгласно буква а) се ползват от разпоредбите на същия параграф, продуктите, произведени от тези предприятия се предлагат само на националния пазар или се използват за допълнителна преработка в предприятията в Румъния, също обхванати от разпоредбите на буква а), независимо от датата на продажба. Тези продукти следва да носят здравна или идентификационна марка, различна от тази по член 5 от Регламент (ЕО) № 853/2004.


Предишната алинея се прилага също към всички продукти, произведени от взаимосвързани местни предприятия, където част от предприятието попада под разпоредбите на буква  a).


в) Млекопреработвателните предприятия, включени в допълнение Б към настоящото приложение, могат до 31 декември 2009 г. да получават доставки на сурово мляко, което не съответства или не е било преработено в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004, приложение III, раздел IX, глава I, подглави II и III, при условие че фермите, от които млякото е доставено, са посочени в списък, изготвен за тази цел от румънските власти. Румъния изпраща годишни доклади на Комисията за постигнатия напредък при осъвременяването на тези ферми за производство на млечни продукти и на системата за събиране на мляко.


г) Румъния осигурява постепенно постигане на съответствие със структурните изисквания съгласно буква а). Преди датата на присъединяване, Румъния изпраща на Комисията план за осъвременяване, одобрен от компетентния национален ветеринарен орган, за всяко от предприятията, за които се отнасят мерките, уредени в буква а) и изброени в допълнение Б. Планът включва списък с недостатъците по отношение на изисквания, посочени в буква а) и определената за тяхното преодоляване дата. Румъния изпраща годишни доклади до Комисията относно напредъка, постигнат във всяко от тези предприятия. Румъния гарантира, че само тези предприятия, които са приведени в пълно съответствие с посочените изисквания до 31 декември 2009 г., да могат да продължат да действат.


д) Комисията може, в съответствие с процедурите, съгласно член 58 от Регламент (ЕО) № 178/20021, да промени допълнение Б към настоящото приложение преди присъединяването и до 31 декември 2009 г., и в този контекст да добави или заличи отделни предприятия с оглед на напредъка, постигнат чрез отстраняване на съществуващите недостатъци и с оглед на резултата от процеса на мониторинга.


Подробни правила за прилагане, целящи гарантиране на гладкото действие на гореспоменатия преходен режим, могат да бъдат приет в съответствие с процедурата съгласно член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002.


ІІ. ФИТОСАНИТАРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО


31991 L 0414: Директива на Съвета 91/414/ЕИО от 15 юни 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991г., стр. 1), последно изменена с:


 32004 L 0099: Директива на Комисията 2004/99/ЕО от 1.10.2004 г. (ОВ L 309. 6.10.2004 г., стр. 6).


Чрез дерогация от член 13 параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО, Румъния може да отложи крайните срокове за предоставяне на информация, посочени в приложение II и в приложение III към Директива 91/414/ЕИО за продукти за растителна защита, разрешени понастоящем в Румъния, продавани изключително на румънска територия и съдържащи медни съединения (сулфат, оксихлорид или хидроксид), сяра, ацетохлор, диметоат и 2,4-D киселина, при условие че тези съставки са изброени също така в приложение I към директивата. Горепосочените срокове могат да бъдат отложени до 31 декември 2009 г., освен за 2,4-D киселина, за която крайният срок може да бъде отложен най-късно до 31 декември 2008 г. Горните разпоредби се прилагат само по отношение на тези предприятия кандидати, които ефективно са заявили, че са започнали да произвеждат или получават информация преди 1 януари 2005 г.


^ 6. ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА


1. 31993 R 3118: Регламент на Съвета (ЕИО) 3118/93 от 25 октомври 1993 г. за условията, при които чуждестранни превозвачи, установени извън държава-членка, могат да извършват национален автомобилен превоз на товари в тази държава-членка (ОВ L 279, 12.11.1993 г., стр. 1), последно изменен с:


– 32002 R 0484: Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕО) 484/2002 от 1.3.2002 г. (ОВ L 76, 19.3.2002 г., стр. 1).


a) Чрез дерогация от член 1 от Регламент (ЕИО) № 3118/93 и до края на третата година след датата на присъединяване, превозвачи, установени в Румъния, се изключват от предоставянето на национални автомобилни превози на товари в другите държави-членки, а превозвачи, установени в другите държави-членки, се изключват от предоставянето на национални автомобилни превози на товари в Румъния.


б) Преди края на третата година след датата на присъединяване, държавите-членки уведомяват Комисията дали ще удължат този срок максимум с две години или занапред ще прилагат изцяло член 1 от регламента. При липсата на такова уведомление се прилага член 1 от регламента. Само превозвачи, установени в тези държави-членки, в които член 1 от регламента се прилага, могат да осъществяват национални автомобилни превози на товари в тези държави-членки, в които член 1 също се прилага.


в) Тези държави-членки, в които по силата на буква б) по-горе се прилага член 1 от Регламента, могат да прибягнат до процедурата, описана по-долу, до края на петата година след датата на присъединяване.


Когато държава-членка, посочена в предходната алинея, изпитва сериозни затруднения на националния си пазар или на части от него вследствие на каботаж или каботажът допринася за тези затруднения, като сериозен излишък на предлагане спрямо търсене или заплаха за финансовата стабилност или оцеляване на значителен брой предприятия за автомобилни превози на товари, тази държава-членка уведомява Комисията и останалите държави-членки за това и им предоставя всички релевантни данни. Въз основа на тази информация държавата-членка може да поиска Комисията да спре изцяло или частично прилагането на член 1 от регламента с цел възстановяване на нормалното състояние.


Комисията разглежда ситуацията въз основа на данните, предоставени от съответната държава-членка, и решава до един месец след получаването на молбата за необходимостта от приемането на защитни мерки. Прилага се процедурата, постановена във втората, третата и четвъртата алинея на параграф 3, както и параграфи 4, 5 и 6 на член 7 от регламента.


В извънредни и изключителни случаи държава-членка, посочена в първата алинея по-горе, може да прекрати прилагането на член 1 от регламента, след което да изпрати обосновано уведомление до Комисията.


г) Докато член 1 от регламента не се прилага по силата на параграфи а) и б) по-горе, държавите-членки могат да регулират достъпа до националните си услуги за автомобилни превози на товари чрез прогресивна размяна на разрешителни за каботаж въз основа на двустранни споразумения. Това може да включва и възможност за пълна либерализация.


д) Действието от прилагането на параграфи а) - в) не води до по-ограничителен достъп до национални услуги за автомобилни превози на товари в сравнение с този, преобладаващ към датата на подписване на Договора за присъединяване.


2. 31996 L 0053: Директива на Съвета 96/53/ЕО от 25 юли 1996 г. относно максимално допустимите размери в националния и в международния трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (ОВ L 235, 17.09.1996 г., стр. 59), последно изменена с:


– 32002 L 0007: Директива на Европейския парламент и на Съвета 2002/7/ЕО от 18.02.2002 г. (ОВ L 67, 9. 3.2002 г., стр. 47).


Чрез дерогация от член 3, параграф 1 от Директива 96/53/ЕО, превозни средства, които съответстват на ограничителните стойности на категории 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 от приложение І към директивата, могат да използват до 31 декември 2013 г. само тези части от пътната мрежа в Румъния, които не са обновени, ако са съобразени с ограниченията за осово натоварване в Румъния.


От датата на присъединяване, никакви ограничения не могат да бъдат налагани върху използването, от страна на превозни средства, които покриват изискванията на Директива 96/53/ЕО, на основните транзитни маршрути, установени в приложение V към ЕО/Румъния Транспортно споразумение 1 и в приложение I към Решение на Европейския парламент и Съвета № 1692/96/ЕО от 23 юли 1996 г. за Насоки на Общността за изграждане на трансевропейска транспортна мрежа 2 , които са изброени по-долу:


1. Alba Iulia – Turda – Zalău – Satu Mare – Halmeu (път E 81)

2. Zalău – Oradea – Borş (пътища 1 H и E 60)

3. Mărăşeşti – Bacău – Suceava – Siret (път E 85)

4. Tişiţa – Tecuci – Huşi – Albiţa (път E581)

5. Simeria – Haţeg – Rovinari – Craiova – Calafat (път E 79)

6. Lugoj – Caransebeş – Drobeta Turnu Severin – Filiaşi – Craiova (път E 70)

7. Craiova – Alexandria – Bucureşti (път 6)

8. Drobeta Turnu Severin – Calafat (път 56 A)

9. Bucureşti – Buzău (пътища E60/E85)

10. Bucureşti – Giurgiu (пътища E70/E85)

11. Braşov – Sibiu (път E 68)

12. Timişoara – Stamora Moraviţa


Румъния се придържа към графика, указан по-долу в таблиците, за обновяване на второстепенната си пътна мрежа, както е показано на картата по-долу. Всички инвестиции в инфраструктура, които включват използването на средства от бюджета на Общността, осигуряват изграждането или обновяването на пътните артерии за носеща способност от 11,5 тона на ос.


Успоредно с приключването на обновяването, румънската второстепенна пътна мрежа постепенно се отваря за превозни средства от международния трафик, които са съобразени с ограничителните стойности на директивата. Използването на части от второстепенната пътна мрежа, които не са обновени, с цел товарене или разтоварване, там, където това е технически възможно, е разрешено по време на целия преходен период.


От датата на присъединяване всички превозни средства от международния трафик, които са съобразени с ограничителните стойности на Директива 96/53/ЕО, са предмет на облагане с временни допълнителни такси по второстепенната румънска транспортна мрежа, ако превишават националните ограничения за осово натоварване. Тези превозни средства не се облагат с временни допълнителни такси по второстепенната румънска транспортна мрежа, ако превишават националните ограничения по отношение на размера или общото тегло на превозното средство. Освен това тези превозни средства от международния трафик, които покриват ограничителните стойности на Директива 96/53/ЕО и са снабдени с въздушно окачване, се облагат поне с 25% по-ниски такси.


Временните допълнителни такси за използването на необновени части от второстепенната мрежата от страна на превозни средства от международния трафик, съобразени с ограничителните стойности на директивата, се налагат без дискриминация. Режимът на облагане е прозрачен и заплащането на тези такси не трябва да поставя прекомерни административни пречки или да предизвиква забавяне на потребителя, нито плащането на тези такси следва да води до системна проверка на ограниченията за осово натоварване на границата. Налагането на ограниченията за осово натоварване се осигурява без дискриминация на цялата територия и се отнася също и за превозните средства, регистрирани в Румъния.


Таксите за превозни средства без въздушно окачване, които покриват ограничителните стойности, посочени в Директива 96/53/ЕО, не превишават размерите на таксите, посочени в таблицата по-долу (според цифрите за 2002 г.). Превозни средства, снабдени с въздушно окачване, които покриват ограничителните стойности на Директива 96/53/ЕО, се облагат поне с 25% по-ниски такси.


Максимални размери на таксите (цифри за 2002г.) за превозни средства без въздушно окачване, които покриват ограничителните стойности, посочени в Директива 96/53/ЕО


От-до посочено осово натоварване за превозно средство

Размер на допълнителната такса за използване на един километър от необновен път (с максимална носимоспособност 10 тона на ос) в евро (цифри за 2002 г.)

от 10 тона на ос до 10,5 тона на ос

0,11

от 10,5 тона на ос до 11 тона на ос

0,30

от 11 тона на ос до 11,5 тона на ос

0,44График за обновяване на второстепенната пътна мрежа, която прогресивно ще се отваря за превозни средства, покриващи ограничителните стойности, посочени в Директива 96/53/ЕО


Период

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ОБЩО

Kм в процес на изграждане 1

3 031

2 825

1.656

1 671

1 518

1 529

1 554
Kм пуснати в експлоатация 2

960

1 674

528

624

504

543

471
Общи работи (в км)

3 916

5 590

6 118

6 742

7 246

7 789

8 260

8 260


1 Км в процес на изграждане = пътни участъци, за които работите се осъществяват през посочената година. Работите могат да започнат през посочената година или да са започнали в предишни години.

2 Км пуснати в експлоатация = пътни участъци, за които работите са завършени или са пуснати в употреба през посочената година

3. 31999 L 0062: Директива на Европейския парламент и на Съвета 1999/62/ЕО от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (ОВ L 187, 20.7.1999 г., стр. 42), последно изменена с:


– 12003 T: Акт относно условията за присъединяване и изменението на Договора - присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).


Чрез дерогация от член 6, параграф 1 от Директива 1999/62/ЕО, минималните данъчни ставки, определени в приложение I към директивата, не се прилагат в Румъния по отношение на превозни средства, извършващи предимно вътрешни транспортни операции, до 31 декември 2010 г.


През този период, ставките, прилагани от Румъния, за тези превозни средства постепенно достигат минималните ставки, посочени в приложение I към директивата в съответствие със следния график:


– преди 1 януари 2007 г., ставките, прилагани от Румъния, не са по-малки от 60% от минималните ставки, посочени в приложение І към директивата;


 преди 1 януари 2009 г., ставките, прилагани от Румъния, не са по-малки от 80% от минималните ставки, посочени в приложение І към директивата.


^ 7. ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА


1. 31977 L 0388: Шеста директива на Съвета 77/388/ЕИО от 17 май 1977 г. относно хармонизиране законодателството на държавите-членки за данъците върху оборота – обща система за данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1), последно изменена с:


– 32004 L 0066: Директива на Съвета 2004/66/ЕО от 26.4.2004 г. (ОВ L 168, 1.5.2004 г., стр. 35).


За целите на прилагането на член 28, параграф 3, буква б) от Директива 77/388/ЕИО, Румъния може да продължи да освобождава от данък върху добавената стойност международния превоз на пътници, посочен в точка 17 от приложение Е към директивата, до изпълнение на условията, посочени в член 28, параграф 4 от директивата, или докато същото освобождаване се прилага от някоя от настоящите държави-членки, в зависимост от това кое от двете настъпи по-рано.


2. 31992 L 0079: Директива на Съвета 92/79/ЕИО от 19 октомври 1992 г.за сближаването на данъците върху цигарите (ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 8), последно изменена с:


– 32003 L 0117: Директива на Съвета 2003/117/ЕО от 5.12.2003 г. (ОВ L 333, 20.12.2003 г., стр. 49).


Чрез дерогация от член 2, параграф 1 от Директива 92/79/ЕИО, Румъния може да отложи прилагането на общия минимален акциз върху продажната цена на дребно (включваща всички данъци) за цигарите от най-търсената ценова категория до 31 декември 2009 г., при условие че през този период Румъния постепенно хармонизира акцезните си ставки към общия минимален акциз, предвиден в директивата.


Без да се засягат разпоредбите на член 8 от Директива на Съвета 92/12/ЕИО от 25 февруари 1992 г. относно общите условия за стоките, които се облагат с акциз и сладирането, движението и контрола на такива стоки1, 2, и след като уведомят Комисията, държавите-членки могат, докато се прилага горепосочената дерогация, да поддържат същите количествени ограничения за цигарите, които могат да бъдат внесени на техните територии от Румъния без допълнително заплащане на акциз, каквито ограничения се прилагат за внос от трети страни. Държавите-членки, които се възползват от тази възможност, могат да извършват необходимите проверки, при условие че тези проверки не засягат правилното функциониране на вътрешния пазар.


3. 32003 L 0049: Директива на Съвета 2003/49/EО от 3 юни 2003 г. относно общата система на данъчно облагане плащания на лихви и роялти между свързани компании от различни държави-членки (OВ L 157, 26.6.2003 г., стp. 49), последно изменена с:


32004 L 0076: Директива на Съвета 2004/76/EО от 29.4.2004 г. (OВ L 157, 30.4.2004 г., стp. 106).


Румъния има право да не прилага разпоредбите на член 1 от Директива 2003/49/EО

до 31 декември 2010 г. През този преходен период, данъчната ставка върху плащанията по лихви и роялти, извършвани към свързано дружество от друга държава-членка или към място на стопанска дейност на свързано дружество от държава-членка, намиращо се в друга държава-членка, не трябва да надвишава 10%.


4. 32003 L 0096: Директива на Съвета 2003/96/EО oт 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електрическата енергия (OВ L 283, 31.10.2003 г., стp. 51), последно изменена с:


– 32004 L 0075: Директива на Съвета 2004/75/EО oт 29.4.2004 г. (OВ L 157, 30.4.2004 г., стp. 100).


a) Чрез дерогация от член 7 от Директива 2003/96/EО, Румъния може да прилага следните преходни периоди:


– до 1 януари 2011 г. да хармонизира националното ниво на облагане на безоловния бензин, използван като моторно гориво, с минималното ниво от EUR 359 на 1 000 литра. От 1 януари 2008 г., ефективната данъчна ставка, прилагана към безоловния бензин, използван като моторно гориво, не трябва да бъде по-ниска от EUR 323 на 1 000.


– до 1 януари 2013 г. да хармонизира националното ниво на облагане на газьола, използван като моторно гориво, с минималното ниво от EUR 330 на 1 000 литра. От

1 януари 2011 г., ефективната данъчна ставка, прилагана към газьола, използван като моторно гориво, не трябва да бъде по-ниска от EUR 274 на 1 000 литра, а от 1 януари 2011 г. - от EUR 302 на 1 000 литра


б) Чрез дерогация от член 9 от Директива 2003/96/EО, Румъния може да прилага следните преходни периоди:


– до 1 януари 2010 г. да хармонизира националното ниво на данъчно облагане на природния газ, използван като отопление за нестопански цели, с минималното ниво на данъчно облагане, посочено в приложение I, таблица Б,


– до 1 януари 2010 г. да хармонизира националното ниво на данъчно облагане на тежките горива, използвани за централно отопление, с минималното ниво на данъчно облагане, предвидено в приложение I, таблица Б,


– до 1 януари 2009 г. да хармонизира националното ниво на облагане на тежките горива, използвани за цели, различни от централно отопление, с минималното ниво на данъчно облагане, предвидено в приложение I, таблица Б,


От 1 януари 2007 г. ефективната данъчна ставка, прилагана към тежките горива, не трябва да бъде по-ниска от EUR 13 на 1 000 литра.


в) Чрез дерогация от член 10 от Директива 2003/96/EО, Румъния може да прилага преходен период до 1 януари 2010 г., за да хармонизира нациналното ниво на данъчно облагане на електрическата енергия с минималното ниво на облагане, предвидено в приложение I, таблица Б. От 1 януари 2007 г., ефективната данъчна ставка, прилагана към електрическата енергия, не трябва да бъде по-ниска от 50% от съответната минимална ставка на Общността.


8. ЕНЕРГЕТИКА


31968 L 0414: Директива на Съвета от 20 декември 1968 г., налагаща задължение на държавите-членки на ЕИО за поддържане на минимални запаси от нефт и/или петролни продукти (OВ L 308, 23.12.1968 г., стр.14), последно изменена с:


– 31998 L 0093: Директива на Съвета 98/93/ЕО от 14.12.1998 г. (OВ L 358, 31.12.1998 г., стр. 100).


Чрез дерогация от член 1, параграф 1 от Директива 68/414/ЕИО минималното ниво на запаси от петролни продукти не се прилага в Румъния до 31 декември 2011 г. Румъния осигурява нейното минимално ниво на запаси от петролни продукти да съответства, за всяка категория петролни продукти, изброени в член 2, на среднодневната вътрешна консумация за най-малко следния брой дни, както е определено в член 1, параграф 1:


– 68,75 дни до 1 януари 2007 г.;

– 73 дни до 31 декември 2007 г.;

– 77,25 дни до 31 декември 2008 г.;

– 81,5 дни до 31 декември 2009 г.;

– 85,45 дни до 31 декември 2010 г.;

– 90 дни до 31 декември 2011 г..


^ 9. ОКОЛНА СРЕДА


A. КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА


31994 L 0063: Директива на Европейския парламент и на Съвета 94/63 ЕО от 20 декември 1994 г. за контрола на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани при съхраняването на бензини и превоза им от терминали до бензиностанции. (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 24), изменена с:1. Чрез дерогация от член 3 и приложение І към Директива 94/63/ЕО, изискванията за действащите инсталации за съхраняване в терминалите не се прилагат в Румъния:


2. Чрез дерогация от член 4 и приложение II към Директива 94/63/EО, изискванията за товарене и разтоварване на действащи подвижни цистерни в терминали не се прилагат в Румъния:


3. Чрез дерогация от член 5 от Директива 94/63/EО, изискванията за действащи подвижни цистерни в терминали не се прилагат в Румъния:


4. Чрез дерогация от член 6 и приложение III към Директива 94/63/EО, изискванията за товарене на действащи инсталации за съхраняване в бензиностанции не се прилагат в Румъния:

^ Б. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ


1. 31993 R 0259: Регламент на Съвета (ЕИО) № 259/93 от 1 февруари 1993 г. относно наблюдението и контрола на превозите на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност. (ОВ L 30, 6.2.1993 г., стр. 1), последно изменен с:


– 32001 R 2557: Регламент на Комисията (EО) № 2557/2001 от 28.12.2001 г. (ОВ L 349, 31.12.2001 г., стр. 1).


а) До 31 декември 2015 г. компетентните органи се уведомяват за всички превози на отпадъци за Румъния, изброени в приложение II към Регламент (EИО) № 259/93, предназначени за оползотворяване, като се прилага процедурата на членове 6, 7 и 8 от регламента.


б) Чрез дерогация от член 7, параграф 4 на Регламент (EИО) № 259/93, до 31 декември 2011 г. компетентните румънски органи могат да направят възражения относно превози за Румъния на следните предназначени за оползотворяване отпадъци, изброени в приложение ІІІ, съобразно основанията за възражения, определени в член 4, параграф 3 от този регламент. За такива превози се прилага процедурата на член 10 от регламента.


^ AA. ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ МЕТАЛ:^ AВ. ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ОСНОВНО НЕОРГАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЪДЪРЖАТ МЕТАЛИ И ОРГАНИЧНИ МАТЕРИАЛИ
programma-konferencii-kazan-2012.html
programma-konferencii-konferenciya-navigacionno-informacionnie-tehnologii-na-passazhirskom-transporte.html
programma-konferencii-lazernie-tehnologii-v-medicine.html
programma-konferencii-molodih-uchenih-okeanologicheskie-issledovaniya.html
programma-konferencii-murmansk-2008.html
programma-konferencii-na-vtornik-17-maya-vtornik-17-maya-aud-1-419.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/razdelnoe-pitanie-esli-nepomogaet-metodichka-49-farmaciya.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/apk-riski-innovacii-investicii.html
 • notebook.bystrickaya.ru/istochniki-diplomnaya-rabota.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/sto-velikih-nauchnih-otkritij-stranica-21.html
 • writing.bystrickaya.ru/finansovo-pravovaya-sankciya.html
 • credit.bystrickaya.ru/osnovnie-polozheniya-processa-rassmotreniya-i-utverzhdeniya-obshaya-chast.html
 • literatura.bystrickaya.ru/setevoj-grafik-znachimih-meropriyatij-v-sfere-molodezhnoj-politiki-provodimih-v-ramkah-prazdnovaniya-20-letiya-nezavisimosti-respubliki-kazahstan.html
 • teacher.bystrickaya.ru/f-mozhno-li-s-pomoshyu-klassifikacionnih-pokazatelej-ocenit-prochnost-i-szhimaemost-neskalnih-gruntov-osnovaniya-stranica-4.html
 • learn.bystrickaya.ru/garantii-preduprezhdayushie-narushenie-prava-rabotnika-na-poluchenie-voznagrazhdeniya-za-trud.html
 • institut.bystrickaya.ru/tema-7-marketing-kak-forma-organizacii-rinochnogo-hozyajstva-uchebnaya-programma-kursa-ekonomika-dlya-obuchayushihsya.html
 • abstract.bystrickaya.ru/2-iii-2-g-vostochnaya-evropa-centralnaya-aziya-i-zakavkaze-otchet-sekretariata-i-kadrovie-voprosi-tolko-na.html
 • studies.bystrickaya.ru/kontrolleri-dlya-avtomatizacii-krupnih-promishlennih-obektov.html
 • crib.bystrickaya.ru/informacionnij-byulleten-tpp-rf-po-voprosam-malogo-predprinimatelstva-v-rossijskoj-federacii-za-yanvar-2011-goda.html
 • assessments.bystrickaya.ru/diagnosticheskij-etap-elskie-otnosheniya-izdano-pri-finansovoj-podderzhke-detskogo-fonda-oon-yunisef-v-respublike.html
 • klass.bystrickaya.ru/510-napravlenie-podgotovki-27010068-stroitelstvo-programma-teoriya-i-proektirovanie-zdanij-i-sooruzhenij.html
 • uchit.bystrickaya.ru/sudebnaya-medicina-i-sudebnaya-psihiatriya-materiali-dlya-podgotovki-k-sessii-studentam-4-kursa-zaochnogo-obucheniya.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-mezhdunarodnoj-regionalnoj-konferencii-stran-vostochnoj-i-centralnoj-evropi-upravlenie-i-sohranenie-istoricheskih-centrov-gorodov-vklyuchennih-v-spisok-vsemirnogo-naslediya.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/saba-tairibi-20-a-dejng-sandardi-osu-zhne-azajtu-osu-kestesn-rastiramiz-mektep.html
 • znanie.bystrickaya.ru/administraciya-sez-minsk-proizvodstvo-sistemi-utepleniya-naruzhnih-sten-zdanij-izofasad.html
 • literature.bystrickaya.ru/byulleten-novih-postuplenij-za-avgust-2010-g-stranica-2.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-74-zakat-originalnoe-nazvanie-the-marriage-stone.html
 • knigi.bystrickaya.ru/space-race-metodicheskie-ukazaniya-i-kontolnie-raboti-po-anglijskomu-yaziku-dlya-studentov-zaochnikov-3-kursa-istoricheskogo.html
 • literatura.bystrickaya.ru/romir-smi-vtorogo-eshelona-analiz-upominaemosti-v-smi-romir-i-konkurentov-obzor-smi-za-19-marta-2010-god.html
 • occupation.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-i-kontrolnie-zadaniya-po-teoreticheskoj-mehanike-dlya-studentov-zaochnikov-irkutsk-2006.html
 • tests.bystrickaya.ru/lekciya-i-vilyam-dzhems.html
 • thesis.bystrickaya.ru/programma-kursa-nauchnoe-tvorchestvo-i-organizaciya-nirs.html
 • tasks.bystrickaya.ru/11-obshie-svedeniya-obrazovatelnaya-programma-obsheobrazovatelnoj-shkoli-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
 • laboratory.bystrickaya.ru/voprosi-sovershenstvovaniya-ocenki-travmobezopasnosti-rabochih-mest-pri-ih-attestacii-po-usloviyam-truda.html
 • spur.bystrickaya.ru/litosfera-37.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/yurij-norshtejn-tuda-b-v-zaoblachnuyu-kelyu.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/prostranstva-intellektualnogo-obitaniya-proekta-granta.html
 • occupation.bystrickaya.ru/obrazovatelnij-standart-uchebnogo-predmeta-muzika-i-iv-klassi.html
 • crib.bystrickaya.ru/ispolzovanie-elementov-programmirovannogo-obucheniya-v-prepodavanii-himii.html
 • student.bystrickaya.ru/28-zhilishno-kommunalnoe-hozyajstvo-analiticheskij-doklad.html
 • grade.bystrickaya.ru/nastojchivost-issledovanie-motivacii-tochki-zreniya-problemi-eksperimentalnie-plani.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.