.RU

Принцип диспозитивності в кримінальному процесі

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Запорізький юридичний інститут

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

кафедра кримінально-правових дисциплін

КУРСОВА РОБОТА

з курсу

кримінально-процесуального права

Принцип диспозитивності в кримінальному процесі


Зміст

Вступ

1. Поняття і значення принципу диспозитивності в кримінальному процесі

2.Співвідношення принципу диспозитивності із принципом змагальності в кримінальному процесі

3.Співвідношення принципу диспозитивності із принципом публічності в кримінальному процесі

4. Правові гарантії реалізації принципу диспозитивності в кримінальному процесі

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

Демократичні перетворення, що відбулися останнім часом в Україні обумовили перегляд традиційних уявлень юридичної наук, щодо принципів кримінального судочинства, та їх застосування при розслідуванні і судовому розгляді кримінальних справ. Основні принципи як кримінального так і цивільного процесів, мають у своїй основі єдине нормативне джерело – Конституцію України, що ініціює приведення кримінально-процесуальних норм, які розкривають зміст засад кримінального провадження, у відповідність з конституційними нормами. Серед багатьох конституційних засад названо і змагальність, що обумовило доповнення діючого Кримінально-процесуального кодексу України зовсім новою статтею (ст. 16-1 КПК України), яка нормативно закріплює раніше діючі тільки у теорії кримінального процесу поняття змагальності і диспозитивності. Однак, нажаль, автори зазначеної норми не розкрили конкретне визначення цих понять, що утруднює для практиків не тільки уяснення, але й застосування диспозитивності в повній мірі при відправленні правосуддя.

Недостатня розробленість зазначеної проблеми, відсутність об’ємних досліджень, присвячених цьому питанню обумовили актуальність і вибір теми дослідження.

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі сучасних досягнень науки кримінально-процесуального права, діючого кримінально-процесуального законодавства та кримінального права судової та слідчої практики з'ясувати сутність диспозитивності у кримінальному процесі, її структуру, розглянути співвідношення диспозитивності з принципами кримінального процесу; форми прояву диспозитивності у кримінальному процесі.

Виходячи з поставленої мети, в роботі вирішуються такі основні завдання:

- з'ясування поняття, сутності та ознаки принципу диспозитивності в кримінальному процесі;

- визначення структури принципу диспозитивності кримінального процесу України як принципу, регламентованого Конституцією України;

- розкриття поняття, сутності та структурних елементів диспозитивності у кримінальному процесі України;

- з’ясування співвідношення диспозитивності із принципами кримінального судочинства.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини в сфері кримінального процесу, які регулюються нормами діючого кримінально-процесуального законодавства України та обумовлені принципами кримінального провадження, зокрема, принципом диспозитивності.

Предметом дослiдження є сукупність норм, що визначають зміст диспозитивності у кримінальному процесі України.

Методологічною основою дослідження є сукупність методів і прийомів наукового пізнання.


1. Поняття і значення принципу диспозитивності в кримінальному процесі

З'ясуємо етимологію слова «диспозитивність» і спробуємо розкрити його суть як принципу судової процедури. Почнемо зі словників. Словник російської мови С.І.Ожегова не містить слова «диспозитивність», є лише слово «диспозиція» - тобто «розташування», і це слово в переважній більшості наукових джерел застосовується у військовому значенні. Слід звернути увагу на те, що слова «диспозиція» і «диспозитивність» мають спільний корінь, отже, через слово «розташування» можна знайти підходи до розуміння слова «диспозитивність». Можна зрозуміти С.І.Ожегова, який складав словник в епоху сталінізму, коли принцип диспозитивності ніяк не узгоджувався з правовою концепцією диктаторської держави, але й 23-є видання його словника 1991 р., виправлене і доповнене, також не містить цього слова.

Не перевантажили себе особливою прискіпливістю і укладачі юридичних словників, хоча це нібито їх хліб (переклали лише слово «диспозитивність» з російської на українську мову), а також славісти вже не радянської, а українсько-державницької доби, які зовсім не згадують про наявність такого слова. Хоча заради справедливості треба зазначити, що раніше у 17-томній Українській Радянській Енциклопедії «диспозитивність» було розшифровано як принцип цивільного судочинства, згідно з яким сторони вільно користуються своїми правами та процесуальними засобами їх захисту.

Останній енциклопедичний словник радянської доби дав коротке тлумачення слова «диспозитивність». Вказується, що воно похідне від також латинського dispono (розташовую, встановлюю, створюю, налагоджую) і цим терміном іменується один з основних принципів радянського цивільного процесу, який визначає можливість для осіб, які є учасниками процесу у справі, вільно, з активною допомогою суду користуватись їх матеріальними і процесуальними правами.

Оскільки цей принцип притаманний судовому процесу багатьох країн Європи і Америки і особливо полюбляється у Франції, видається необхідним здійснити аналіз іноземних джерел щодо цього терміна. У французькій мові є слово dispos (бадьорий, свіжий), яке з іншим закінченням - е (-еr), тобто dispose (r), найбільш наближене до латинського слова dispono і має багато значень - розташовувати, підготувати, налаштовувати, готувати, направляти, робити, визначати, робити припис; в значенні dispos (itif), крім інших значень, має також безпосередньо юридичне значення - зміст, викладання, рішення, резолютивна частина постанови, основна частина міжнародного договору; в значенні dispos (ition) є багато визначень і, крім основних - розташування і устрій, - застосовується у суто юридичному визначенні - припис, постанова, положення, розпорядження (спадкове, адміністративне, для здійснення правочину), здійснення заходів або підготовка до здійснення чого-небудь, запобіжні заходи.

В англійській мові також є слово dispose, яке із закінченнями able, al, e, of перекладається як розташування, розташований, доступність, доступний, використання, розпорядження, підготовлення, зобов'язання до використання чи підготовки; ці слова і словосполучення використовуються і в юридичному значенні, а слово dispos (sess) - використовується в значенні позбавлення права або чого-небудь. Узагальнюючи пояснення, які наводяться в універсальному тлумачному словнику англійської мови щодо вказаної різноманітності термінів, можна сказати, що «диспозитивність» містить у собі поняття не лише розташування, а й вирішення питання, врегулювання, приводити в порядок, позбавляти чого-небудь, планувати протидію, виганяти, усунути що-небудь, застосовувати тиск (санкції).

Достатнє уявлення про досліджуваний термін дають німецькі джерела. В двотомному (російсько-німецькому і німецько-російському) словнику, який підготували угорські автори, «диспозитивність» (Dispositivitat) безпосередньо визначено як причина, початок і дано суто німецьку ідеому цього слова - Dispositionsmaxime (f), Verfugungsgrundsatz (m). Базовим для різних інтерпретацій є слово Verfugung (f) - розпорядження, яке з іншими суфіксами або в словосполученнях може перекладатись як судове розпорядження, постанова, ухвала, заборона, засоби забезпечення порядку, правомочність, заборона на здійснення будь-яких дій або заборона пасивної поведінки для особи, яку суд чи закон зобов'язали до здійснення відповідних дій. І безпосередньо саме слово Verfugungsgrundsatz перекладається як принцип диспозитивності (вільного розпорядження сторонами об'єктом процесу).[1]

Німецький юридичний тлумачний словник розшифровує багатоаспектність застосування слова «розпорядження» у зазначених визначеннях, у тому числі і як акт владних інституцій для здійснення примусу від імені органів державної влади. При цьому принцип диспозитивності безпосередньо тлумачиться як право (можливість) сторін процесу вільно займати особисту позицію щодо предмета спору або змісту чи характеру процесу - він, за думкою німецьких авторів, випливає з принципу панування сторін у процесі і саме його реалізація у цивільному процесі відбувається у повному обсязі. Цей принцип застосовується і діє в кримінальному процесі, але має певні обмеження у процесі в судах спеціальної юрисдикції. Щодо дії цього принципу в кримінальному процесі німецькі юристи виходять з того, що на початковій стадії відкриття кримінальної справи поряд з правом постраждалої особи діє обов'язок державного органу (поліція, прокурор), які діють за «принципом офіційності» і зобов'язані у багатьох випадках відкрити кримінальну справу, не звертаючи уваги на позицію потерпілої особи, але на наступних стадіях проходження кримінальної справи різноманітні прояви принципу диспозитивності «поновлюють» свої права (збір доказів, участь у процедурі слідства і судовому процесі).

Звернемося до визначення обґрунтованого переліку критеріїв, за яким можна було б зробити висновок про можливість включення того чи іншого положення у систему принципів права. Іншими словами, які ознаки повинно мати положення, щоб воно розглядалося як правовий принцип. Цій проблемі була приділена значна увага у праці польського вченого А.А. Мужиновського «Сущность и принципы уголовного процесса». Автор дає перелік таких умов. 1. Принцип повинен бути виражений у нормах (одній або декількох) діючого права. 2. Принцип має основоположне значення для всього кримінального процесу тим, що визначає його головні властивості. 3. Принцип повинен стосуватися безпосередньо кримінального процесу. 4. Принцип повинен мати загальне процесуальний характер і стосуватися всіх стадій процесу та його окремих проваджень. 5. Принцип визначає типові риси кримінального судочинства і може припустити винятки, що не є принципом. 6. Принципами процесу не можуть бути визнані положення, що дублюють інші принципи або безпосередньо з них випливають.


primernaya-programma-vstupitelnih-ispitanij-po-obshestvoznaniyu.html
primernaya-programma-yavlyaetsya-orientirom-i-navigatorom-dlya-obrazovatelnih-uchrezhdenij-na-etape-razrabotki-svoih-rabochih-osnovnih-obrazovatelnih-programm-osnovnogo-obshego-obrazovaniya-oglavlenie-stranica-20.html
primernaya-programma.html
primernaya-rabochaya-programma-po-biologii-dlya-11-klassa-vechernej-smennoj-obsheobrazovatelnoj-shkoli-s-ochnoj-formoj-obucheniya-uchebnik-aa-kamenskij-ea-kriksunov-vv-pasechnik-poyasnitelnaya-zapiska.html
primernaya-rabochaya-programma-po-discipline-teoriya-massovogo-obsluzhivaniya-dlya-podgotovki-specialistov-po-magisterskoj-programme-230108-informacionnoe-i-programmnoe-obespechenie-avtomatizirovannih-sistem.html
primernaya-rabochaya-programma-po-kursu-metodi-optimizacii.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/kurs-lekcij-po-drevnej-filosofii-fragmenti-publikuyutsya-po-istochniku-chanishev-a-n-kurs-lekcij-po-drevnej-filosofii-ucheb-posobie-dlya-filos-fak-i-otdelenij-un-tov-m-vissh-shkola-1981-lekciya-ix-stranica-8.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/v-ramkah-podgotovki-i-provedeniya-mesyachnika-zdorovya-v-gosudarstvennih-obrazovatelnih-uchrezhdeniyah.html
 • predmet.bystrickaya.ru/referat-vozmozhnosti-primeneniya-it-pri-issledovanii-yazikovoj-interferencii.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/v-chechne-nachalos-vidvizhenie-partiyami-kandidatov-v-parlament-respubliki-radio-9-mayak-novosti-01-08-2008-garin-petr-07-00-9.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/programma-razvitiya-gou-srednej-obsheobrazovatelnoj-shkoli-625-nevskogo-rajona-sankt-peterburga.html
 • control.bystrickaya.ru/doklad-glavi-vengerovskogo-rajona-stranica-12.html
 • literature.bystrickaya.ru/chast-iii-tehnicheskoe-zadanie-konkursnaya-dokumentaciya-po-provedeniyu-otkritogo-konkursa-na-pravo-zaklyucheniya.html
 • report.bystrickaya.ru/halcbaur-u-x-17-event-menedzhment-u-halcbaur-e-jettinger-b-knause-r-mozer-m-celler-per-s-nem-t-fominoj-stranica-5.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/programma-uchebnoj-disciplini-teoriya-elektrometallurgicheskih-processov-napravlenie-150400-metallurgiya.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/v-zaklyuchenii-transformaciya-zhanrovih-konvencij-avtobiografii-i-detektiva-v-proze-amerikanskogo-postmodernizma.html
 • znanie.bystrickaya.ru/417-osobo-ohranyaemie-prirodnie-territorii-shema-territorialnogo-planirovaniya-razrabotana-v-kachestve-gradostroitelnogo.html
 • institut.bystrickaya.ru/tekst-i-struktura-auditorii-lotman-yu-m-stati-po-semiotike-i-topologii-kulturi.html
 • books.bystrickaya.ru/diplom-zhmisin-orindaushi-tairipti-toli-ashua-reket-etken-tzhirim-dleldemeler-ilimi-negzde-tiyanatalan.html
 • abstract.bystrickaya.ru/-2-ponyatie-obshaya-harakteristika-mnozhestvennosti-prestuplenij-i-osnovaniya-klassifikacii-ee-po-vidam.html
 • books.bystrickaya.ru/bileti-po-informatike-9-klass-teoriya-kratko.html
 • bukva.bystrickaya.ru/tematicheskaya-ploshadka-razvivayushego-obucheniya-umniki-i-umnici-publichnij-otchet-g-sizran.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/prinyato-utverzhdayu-na-zasedanii-zaveduyushij-dou-pedagogicheskogo-soveta-dou-polivaeva-i-n-protokol-podpis-rasshifrovka-stranica-2.html
 • credit.bystrickaya.ru/osnovi-matematicheskoj-obrabotki-informacii-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-professionalnogo-obrazovaniya.html
 • student.bystrickaya.ru/37racionalnoe-pitanie-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-ekologiya-cheloveka-nazvanie.html
 • knigi.bystrickaya.ru/rukovodstvo-po-ekspluatacii-spnk.html
 • institute.bystrickaya.ru/estestvenno-matematicheskoe-napravlenie-metodicheskie-rekomendacii-p-o-prepodavaniyu-obshestvenno-istoricheskih-disciplin.html
 • esse.bystrickaya.ru/provoda-i-grozozashitnie-trosi-1-elektroprovodki-oblast-primeneniya-opredeleniya.html
 • thescience.bystrickaya.ru/itogi-realizacii-strategii-razvitiya-bankovskogo-sektora-respubliki-bashkortostan-na-period-do-2010-goda-4-osnovnaya-cel-zadachi-i-ozhidaemie-rezultati-realizacii.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/razrabotka-i-sozdanie-avtomatizirovannoj-sistemi-obrabotki-informacii.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zapiski-revolyucionera-stranica-5.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/otkritogo-krizisa-psihologii.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/razrabotka-metodiki-nestacionarnoj-termometrii-dlya-diagnostiki-zakolonnoj-sredi-v-verhnej-chasti-razreza-skvazhin-na-primere-mestorozhdenij-respubliki-tatarstan.html
 • education.bystrickaya.ru/12-alen-de-benua.html
 • institut.bystrickaya.ru/tema-9-strahovoe-pravo-tema-finansi-i-finansovaya-deyatelnost-gosudarstva-finansi-kak-ekonomicheskaya-kategoriya.html
 • crib.bystrickaya.ru/k-i-platonov-slovo-kak-fiziologicheskij-i-lechebnij-faktor-stranica-25.html
 • nauka.bystrickaya.ru/udovletvorenie-potrebnostej-fabrik-v-kapitale-n-rozenberg-l-e-birdcell-ml-kak-zapad-stal-bogatim.html
 • letter.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-napisaniyu-kursovih-rabot-dlya-studentov-1-kursa-dnevnoj-i-zaochnoj-form-obucheniya.html
 • institut.bystrickaya.ru/tema-uroka-temperatura-vozduha.html
 • predmet.bystrickaya.ru/rossijskoj-akademii-selskohozyajstvennih-nauk.html
 • universitet.bystrickaya.ru/temi-dlya-obsuzhdeniya-vizovi-dlya-malogo-biznesa-v-rossii-kakim-budet-otvet-gosudarstvennie-programmi-razvitiya-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-kak-povisit-effektivnost-ih-vipolneniya.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.